زهرا خسروی به شما یک تیکت ارجاع داد #1200: “تجمیع اشتباه یکی از ستون های گزارش عملکرد منابع”

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
مدیریت پروژه سازمانی گروه کسب و کار وندا
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 2 دقیقه است