مدیریت یکپارچگی پروژه

مدیریت یکپارچگی پروژه

فرآیندهای مدیریت یکپارچگی:
توسعه منشور پروژه
توسعه برنامه مدیریت پروژه
هدایت و مدیریت کار پروژه
نظارت و کنترل کار پروژه
انجام کنترل تغییر یکپارچه
خاتمه پروژه یا فاز

منشور پروژه:
_ توجیه یا هدف پروژه
_ اهداف قابل سنجش پروژه و معیارهای موفقیت مربوطه
_ الزامات سطح بالا
_ فرضیات و محدودیتها
_ مرزها و توصیف سطح بالای پروژه
_ ریسک های سطح بالا
_ زمانبندی مایلستون خلاصه
_ بودجه خلاصه
_ لیست ذینفعان
_ الزامات تصویب پروژه
_ مدیر پروژه و مسؤلیت ها و سطح اختیارات
_ نام و اختیار حامی یا افرادی که منشور پروژه را تنفیذ می کنند

برنامه مدیریت پروژه (چگونگی اجرا، نظارت و کنترل پروژه)

_ تعیین خطوط مبنای محدوده، زمانبندی و هزینه( SOW, WBS ,SBC, CBS )
_ تهیه برنامه های فرعی مدیریت برای کلیه زیر سیستم های مدیریت پروژه
_ چرخه حیات انتخاب شده برای پروژه و فرآیند ها و تیم های پروژه
_ جزییات تصمیمات و بازنگری های کلیدی مدیریتی برای کل پروژه
_ توضیح ابزارها و تکنیک ها برای اجرای فرآیندها
_ وابستگی ها و تعاملات بین فرآیندها
_ سطح پیاده سازی فرآیندها
_ چگونگی اجرای کار
_ برنامه مدیریت تغییر
_ برنامه مدیریت پیکر بندی
_ چگونگی حفظ یکپارچگی
_ الزامات وتکنیک های ارتباطات بین ذینفعان

هدایت و مدیریت کار پروژه:
_اجرای فعالیت های در راستای انجام اهداف پروژه
_ ایجاد تحویل شدنی های پروژه
_ تجهیز ، آموزش و مدیریت اعضای منصوب شده تیم در پروژه
_ بدست آوری و مدیریت و استفاده از منابع شامل مصالح، ابزار ها، تجهیزات و تسهیلات
_ پیاده سازی استانداردها و روش های برنامه ریزی شده
_ تثبیت و مدیریت کانال های ارتباطاتی پروژه داخل و خارج از تیم پروژه
_ تهیه گزارشات عملکرد کاری شامل پیشرفت و وضعیت هزینه، زمانبندی، فنی و کیفیت
_ انتشار درخواست های تغییر و پیاده سازی تغییرات مصوب در محدوده پروژه و برنامه ها
_ مدیریت ریسک ها و پیاده سازی فعالیت های پاسخ به ریسک ها
_ مدیریت فروشندگان و تهیه کنند گان
_ مدیریت ذینفعان و تعامل آنها
_ جمع آوری ومستند سازی درس های آموختنی و پیاده سازی فعالیت های بهبود فرآیند

نظارت و کنترل کار پروژه:
_ مقایسه عملکرد واقعی پروژه با برنامه مدیریت پروژه
_ ارزیابی عملکرد جهت تعیین اقدامات اصلاحی یا پیشگیرانه و پیشنهاد اقدام
_ شناسایی ریسک های جدید و تحلیل و رد گیری و نظارت ریسک های موجود پروژه
_ برقراری مبنای اطلاعاتی درست و به موقع
_ تهیه اطلاعات جهت پشتیبانی از گزارش وضعیت، سنجش پیشرفت و پیش بینی ها
_ فراهم سازی پیش بینی ها جهت به روز سازی اطلاعاتهزینه و زمانبندی جاری
_ نظارت بر پیاده سازی تغییرات مصوب در زمان وقوع
_ ایجاد گزارش مناسب در خصوص وضعیت و پیشرفت پروژه

انجام کنترل تغییر یکپارچه پروژه:
فرآیند بازنگری تمامی در خواست های تغییر، تصویب تغییرات ومدیریت تغییرات در تحویل شدنی ها، سرمایه های فرآیندی
سازمان، اسناد پروژه و برنامه مدیریت پروژه و ابلاغ نظارت آنهاست.

خاتمه پروژه یا فاز:
_ فرآیند نهایی کردن تمامی فعالیت های تمامی گروه های فرآیندی مدیریت پروژه جهت تکمیل پروژه یا فاز است.
_خاتمه رسمی کار پروژه، رها سازی منابع سازمان جهت کار جدید وتدارک درس های آموختنی از پروژه، از منافع کلیدی این فرآیند
است.

 

 

مدیریت پروژه سازمانی گروه کسب و کار وندا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 2 دقیقه است