مدیریت منابع پروژه

مدیریت منابع پروژه

فرآیندهای مدیریت منابع :

_برنامه ریزی مدیریت منابع

_برآورد منابع مورد نیاز انجام فعالیتها

_بدست آوردن منابع مورد نیاز

_توسعه تیم تیم ها

_مدیریت تیم ها

_کنترل منابع

مراحل برنامه ریزی مدیریت منابع :

فرآیند شناسایی و مستند سازی چگونگی برآورد، بدست آوردن، مدیریت وتجهیز منابع مورد نیاز فیزیکی و تیمی وتعیین نقش های پروژه، مسؤلیت ها،مهارت های مورد نیاز، روابط گزارشدهی و ایجاد برنامه مدیریت منابع.

برآورد منابع مورد نیاز انجام فعالیت ها:
فرآیند برآورد منابع مورد نیاز پروژه اعم از نیروی انسانی، مصالح، تجهیزات وماشین آلات با لحاظ نمودن کیفیت مورد نظر برای تأمین نیازهای پروژه جهت انجام تمامی فعالیتهای پروژه.

بدست آوردن منابع مورد نیاز :
فرآیند بدست آوردن اعضای تیم ها، تسهیلات، تجهیزات، مصالح و سایر اقلام و منابع مورد نیاز برای تکمیل تمامی کارهای پروژه.

توسعه تیم پروژه:
فرآیند تشکیل تیم ها، بهبود شایستگی ها، تعاملات اعضای تیم و فضای کلی تیم برای ارتقای عملکرد پروژه و پیاده سازی سیستم های ارزیابی عملکرد وسیستم های انگیز شی و توسعه اثر بخشی با استفاده از ارتباطات باز وتسهیل کار تیمی و توسعه اعتماد و مدیریت تعارض ها است.

مدیریت تیم پروژه:
فرآیند رد گیری عملکرد اعضای تیم، فراهم سازی بازخورد، حل موضوعات و مدیریت تغییرات تیمی برای بهینه سازی عملکرد پروژه است.

کنترل منابع :
فرآیند حصول اطمینان از اینکه منابع فیزیکی تعیین و تخصیصشده به پروژه،مطابق برنامه قابل دسترس بوده و همچنین پایش مطابقت آنچه بطور واقعی ازمنابع نسبتبه برنامه بکار گرفته شده است.

اختیار- مسئولیت- پاسخگويي
1 – اختیار Authority) : قدرت تصمیم گیري نهايي است كه به افراد واگذار مي شود.
2 – مسئولیت Responsibility) : تعهدي است كه افراد براي رسیدن به هدف هاي محوله ميدهند.
3 – پاسخ گو يي Accountability) : ضمانت اجراي تعهدات

پاسخ گو يي= اختیار + مسئولیت
اختیار و مسئولیت را ميتوان واگذار كرد، پاسخ گو يي را نه!!!!!

تیم سازی:

ويژگيهاي تیم كار ا

1 – هدف روشن و آرمانگونه و تمركز روي آن
2 – رهبري پرنرمش (از دستوري تا مشاركتي- بسته به مورد)
3 – حضور افراد مكمل
4 – پايبندي به اخلاق (تعادل میان هدف و فرايند دستيابي)
5 – فضاي پذيرا (اجازه ريسكو خطا)
6 – پندآموزي از كامیابيها و شكستها
7 – استقلال رأي افراد
8 – فرصت براي شكوفايي فردي

مدیریت پروژه سازمانی گروه کسب و کار وندا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 2 دقیقه است